Banner

Brandskydd | Snart träder Boverkets nya regler i kraft

This is my site 2011-09-21 – 16:12

Den första oktober börjar Boverkets reviderade brandskyddsregler att gälla. Reglerna påverkar stora delar av brandskyddet och var ute på remiss under hela 2010. Under året inkom över 2000 synpunkter och stor vikt lades vid att värdera dessa i det fortsatta och slutliga arbetet med brandskyddsreglerna.

Syftet med revideringen var ett tydligare och mer verifierbart regelverk. Meningen var egentligen inte att förändra kraven på brandskyddet, men i vissa fall har det bedömts vara nödvändigt att åstadkomma förbättringar. Det gäller t.ex. krav på sprinkler i sjukhus och liknande vårdinrättningar, automatiska brandlarm i vissa typer av samlingslokaler samt utrymningsplats för personer med funktionsnedsättningar i anslutning till publika lokaler. Stora strukturförändringar är bl.a. att man inte längre ska kunna frångå bestämmelserna genom alternativ utformning. Nu finns endast förenklad respektive analytisk kravnivå, vilket ska medföra en tydligare lägstanivå.

I samband med att de nya reglerna träder i kraft kommer Boverket även att ge ut allmänna råd för analytisk dimensionering av byggnader. Där finns rekommendationer för lämpliga verifieringsmetoder och dimensioneringskriterier. Ett nytt klassningssystem för olika verksamheter kommer också att införas. De är baserade på i vilken utsträckning personerna som vistas i lokalen har kännedom om den, om personerna till största delen kan utrymma på egen hand, om personerna kan förväntas vara vakna samt om förhöjd risk för brand förekommer.

Källa: Bygg & TeknikKategorier:

Comments are closed.

Dafo Brand AB | Tel 08-506 405 00 | Fax 08-506 405 99 | info@dafo.se