Banner

Brandskydd | Dafo om brandskydd i bostadsrättsföreningen

This is my site 2013-04-29 – 10:56

uphTidningen BORÄTT har infört en återkommande brandspalt där brf-styrelserna får stöd och hjälp med brandsäkerheten i sina föreningar.

Ämnet är lika brett och komplext som det är viktigt, spalten kommer att vara till stor nytta för många och är ett mycket bra initiativ av Borätt. Först ut var Dafos egen Peter Moll som gav allmänna tips och råd om hur du får en brandsäker brf.

Nedan följer artiklen i sin helhet!

Brandskydd och säkerhet i bostadsrättsföreningen

Varje år omkommer omkring 100 personer i bostadsbränder. Den siffran skulle förmodligen vara lägre om fastigheterna hade haft ett effektivare brandskydd. Från något så enkelt som brandvarnare till fungerande brandceller, rökluckor och tydligt utmärka utrymningsvägar.

Brandvarnare kan varje boende se till att ha hemma men fastighetens brandskydd är det fastighetsägaren som ansvarar för. Eller styrelsen när det handlar om en bostadsrättsförening. Och säkerhet för människor är ett stort och viktigt ansvar.

För att stödja och hjälpa brf-styrelserna runt om i landet introducerar tidningen Borätt en återkommande spalt om brandsäkerhet i föreningen. I denna första spalt har vi bett vi brandsäkerhetskonsulten Dafo att allmänt berätta om brandsäkerhet. I fortsättningen kommer spalten att mer i detalj ta upp brandsäkerhet ur olika aspekter och ge råd och tips kring hur styrelsen
ska agera i dessa frågor.

Ni får gärna höra av er med frågor kring brandsäkerhet. Vi har ännu inte lagt upp en unik adress så använd tills vidare info@borattforum.se för era frågor.

Dafo om brandsäkerhet i brf

Alla som bor eller vistas i en fastighet ska känna trygghet när det gäller brandskyddet i huset. Att ha ett brandsäkert boende betyder inte bara att ha en fungerande brandvarnare. Det är minst lika viktigt att känna till hur man förebygger brand och vad man ska göra om en brand utbryter i egna lägenheten eller i någon annan del av byggnaden.

Ansvar och risker
Bostadsrättsföreningen ansvarar i egenskap av ägare för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA), med regelbundna kontroller och noggrann dokumentation av fastighetens brandskydd. Kontroller ska även utföras i kontorsutrymmen, samlingsrum och butikslokaler. Föreningen har också ansvar för ritningar, släcksystem, underhållsplaner, utrymningsvägar och risker.

SBA utgår från Lagen om skydd mot olyckor där det står att den som äger en byggnad eller bedriver verksamhet i den är skyldiga att i skälig omfattning hålla med utrustning för släckning av brand eller annan olycka samt vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och förhindra eller begränsa skador till följd av brand

Säker utrymning
Förebyggande åtgärder räddar liv och skapar trygghet för de boende i föreningen. För att medlemmarna ska kunna sätta sig i säkerhet vid brand är det viktigt att utrymningsvägarna är fria. Och med rätt information vet de att de vid brand är det ofta säkrast att stanna kvar i lägenheten eftersom den utgör en egen brandcell.

Brandteknisk uppbyggnad
Byggnadstekniskt brandskydd beskriver hur en byggnad ska dimensioneras med avseende på brandskyddet. Grundprincipen är att begränsa konsekvenserna av en brand. Brandgasventilation är en viktig del, där rökluckor i den övre delen av fasaden eller i taket evakuerar rök, sänker temperaturer, minskar rökskador och förhindrar brandspridning samt förbättrar utrymningsmöjligheterna.

Hur ska man som brf-styrelse kunna sätta sig in i ett så komplext ämne som brandsäkerhet?
Som styrelse kan man knappast förväntas att själv behärska det här med brandsäkerhet till fullo. Det viktigaste är att man känner till och tar sitt ansvar genom att tillägna sig den kompetens man själv saknar. Till att börja med finns det mycket information att hämta på nätet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har t ex en trycksak om brandsäkerhet i flerbostadshus för nedladdning på sin hemsida, www.msb.se. Denna ger en god bakgrund till ämnet, betonar ansvarsfördelningen, förklarar regelverket samt redovisar hur systematiskt brandskyddsarbete går till och ska dokumenteras.

Men allt kan man förstås inte läsa sig till. Och därför har brandsäkerhetskonsulter en viktig uppgift i sin roll som specialister. Ofta kan det vara en billig investering att låta en kompetent brandskyddskonsult gå igenom föreningens fastighet och utifrån denna inspektion ge förslag på akuta och långsiktiga åtgärder för att trygga föreningens – och medlemmarnas! – brandsäkerhet.

One Response »

  1. […] Ansvar och riskerv Bostadsrättsföreningen ansvarar i egenskap av ägare för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) med regelbundna kontroller och noggrann dokumentation av fastighetens brandskydd som ska omfatta tex; kontorsutrymmen, samlingsrum och butikslokaler. Bostadsrättsföreningen har även ansvar för ritningar, släcksystem, underhållsplaner, utrymningsvägar och risker, skriver Dafo. […]

Dafo Brand AB | Tel 08-506 405 00 | Fax 08-506 405 99 | info@dafo.se